کانون جنبش نرم افزاری ( شاخه دانشگاه تهران ) برگزار می کند:

ششمین جلسه از سلسله جلسات بررسی مقاله :

موضوع این هفته:

تحلیل جایگاه عرف در احراز عناصر سه گانه ی جرم

مقاله اصلی :

۱- عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده ی پدیده مجرمانه

مقاله تکمیلی :

۲- عرف و تحلیل مؤلفه روانی مسئولیت کیفری

نویسندگان:

دکتر محسن برهانی

عطیه پارساییان

زمان: سه شنبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۳؛ ساعت ۱۴-۱۲

مکان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ساختمان جدید (ساختمان

March 8th, 2015|0 Comments

Leave A Comment